นางสาเรี๊ยะ ย่าเหล่

อายุ 54 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.089-8351962