รอเศษ แคสนั่น

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 89 หมู่ที่ 9 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.089-3351964