นางสาวอรุณี เกาะกลาง

อายุ 47 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.062-6540788