นางร่อฉ๊ะ แสงขาว

อายุ 58 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.081-9351968