นายพิน ทองดี

อายุ 72 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : หมู่ที่ 6 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ. สตูล
โทร.-