นายดาโหด ปานแขวง

อายุ 67 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 10/2 หมู่ที่ 4 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.088-5757873