นายธนา วิศวฤทธิ์

อายุ 47 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 53/2 หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.086-8341960