นางสาวพิมภา หล๊ะเลย

อายุ 53 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 48 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งบุหลัง อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.081-1351960