นางวรรณา หนอกสัน

อายุ 57 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 17 หมู่ที่ 4 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.088-8341965