นางสุภี หมาดหมีน

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 56 หมู่ที่ 2 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.088-8341961