นายหมาดหยาบ โกบเม็ง

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 121 หมู่ที่ 2 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.086-8341965