นายอำหรน โกบเม้ง

อายุ 52 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 121/1 หมู่ที่ 2 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.085-7351965