นายสกล ทอดทิ้ง

อายุ 53 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.084-4351966