นายมัด แดงนุ้ย

อายุ 58 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 36 หมู่ที่ 1 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.098-0351963