นางนัจวา เทศนอก

อายุ 66 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 4 ต.ขอนคลาน อ.ทุ่งหว้า จ. สตูล
โทร.081-8938176