นางเลียะ หลงหัน

อายุ 85 ปี   สาขา :สาขาการแพทย์แผนไทย
ทีอยู่ : 77 ม.4 ต.เกตรี อ.เมือง จ. สตูล
โทร.080-5438022