นายดลฮาลิม หลงหัน

อายุ 55 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : 234 หมู่ที่ 4 ต.เกตรี อ.เมือง จ. สตูล
โทร.083-1953006