นายอาแมน สาและ

อายุ 51 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : หมู่ที่ 7 ต.ทุ่งนุ้ย อ.ควนกาหลง จ. สตูล
โทร.0862978525