นายสมหมาย บรรณา

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาเกษตรกรรม
ทีอยู่ : 160 หมู่ที่ 5 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.084-2695569