นายเวียง ตั้งรุ่น

อายุ 75 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 442 หมู่ที่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.088-8294371