นางปารีณา บัวหอม

อายุ 60 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 881 หมู่ที่ 7 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.0950729252