นายน้อม ชูเกื้อ

อายุ 69 ปี   สาขา :สาขาศาสนาและประเพณี
ทีอยู่ : 54 หมู่ที่ 2 ต.คลองขุด อ.เมือง จ. สตูล
โทร.081-2751381