นายดำ หมาดสมัน

อายุ 64 ปี   สาขา :สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
ทีอยู่ : 38/3 ม.2 ต.สาคร อ.ท่าแพ จ. สตูล
โทร.0846528995