[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
                                                                        
 
  


  

 

 คำขวัญจังหวัด   สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์

 คำขวัญอำเภอ   ยาง ปาล์มป่า ดารดาษ ราษฏร์รักสามัคคี ถิ่นนี้มะนัง


 
รู้จัก อำเภอมะนัง
               อำเภอมะนัง ตั้งอยู่เลขที่ ๑ ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ๙๑๑๓๐ สำหรับอำเภอมะนัง มาจากคำว่า "ม้ายัง" ม้า หรือ รูป ม้า ทั้งนี้เนื่องมาจากในท้องถิ่นกิ่งอำเภอมะนัง มีถ้ำอยู่ถ้ำหนึ่ง ชื่อ ถ้ำระฆังทอง ภายในถ้ำมีรูปปั้นม้าหินอยู่ 1 ตัว  เป็นที่รู้จักกันทั่วไปในหมู่บ้านเป็นสัญลักษณ์ ในการเดินทางนัดหมาย ต่อมาเพี้ยนมาเป็น "มะนัง" 

ท้องที่อำเภอมะนังเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอควนกาหลง ทางราชการได้แบ่งพื้นที่การปกครองออกมาตั้งเป็น กิ่งอำเภอมะนัง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 26 มิถุนายนพ.ศ. 2539 โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2551  และต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะขึ้นเป็น อำเภอมะนัง ในวันที่ 24 สิงหาคมพ.ศ. 2550 มีผลบังคับตั้งแต่วันที่  8 กันยายน 2551

ที่ตั้งและอาณาเขต

อำเภอมะนังตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังต่อไปนี้

·         ทิศเหนือ               ติดต่อกับ อำเภอทุ่งหว้า

·         ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ อำเภอควนกาหลง

·         ทิศใต้                    ติดต่อกับ อำเภอควนกาหลง

·         ทิศตะวันตก         ติดต่อกับ อำเภอละงู

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นที่ราบสูง  ป่าเขา  ที่ลุ่ม  และลำห้วยสลับกันไป

ลักษณะภูมิอากาศ

มีลักษณะอากาศแบบร้อนชื้น  อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ  27-32.3  องศาเซลเซียส  มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนมกราคม เมษายน  และ ฤดูฝน  ตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม - ธันวาคม 


ข้อมูลการปกครอง

1. ตำบล.......2….. แห่ง   

2. หมู่บ้าน....19.... แห่ง  

3. เทศบาล.....-......แห่ง

4. อบต........2 ….. แห่ง 

   ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ

1. อาชีพหลัก ได้แก่                            การทำ สวนปาล์มน้ำมัน การทำสวนยางพารา การทำสวนผลไม้ 

2. อาชีพเสริม ได้แก่                           การทำไม้กวาดดอกหญ้า การทำไม้เสียบจากไม้ไผ่ การทำเครื่องจักรสาน 

3. จำนวนธนาคาร                               มีแห่ง ได้แก่  -ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

4. จำนวนห้างสรรพสินค้า                ไม่มี – แห่ง

   ด้านสังคม

1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่                       โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์  โทร.074-782100 

2. โรงเรียนอนุบาลมะนัง                    (ขยายโอกาส ม.3)

3.มหาวิทยาลัย ได้แก่                          -
ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญของอำเภอ

ทรัพยากรป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์แหล่งต้นน้ำ ลำธาร และ สัตว์ป่าและสถานที่ท่องเที่ยว  

 ด้านประชากร

ส่วนใหญ่เป็นคนที่อพยพมาจากจังหวัดใกล้เคียงอย่าง  พัทลุงสงขลา  และนครศรีธรรมราชที่เข้าตั้งถิ่นฐาน และเป็นคนพื้นถิ่นด้วย ประชากรที่นี่ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ 60% มีวัดพุทธอยู่ 5 วัด สำนักสงฆ์ 3 แห่ง มีชาวมุสลิมอยู่ 40%  มัสยิด 3 แห่ง สุเหร่า 1 แห่ง

1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น                 รวม        15,376  คน

2.จำนวนประชากรชาย                      รวม        7,854  คน

3.จำนวนประชากรหญิง                    รวม        7,522  คน

4. ความหนาแน่นของประชากร       73            คน/ตร.กม.

 ด้านการคมนาคม

ทางบก

- รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4004

 ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม

1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่                     ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ผลไม้ เช่น เงาะ ลองกอง 

2. ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่                                        (แม่น้ำ/บึง/คลอง)  คลองมะนัง คลองลำโลน คลองลำลิเภา รู้จัก กศน.อำเภอมะนัง 

 

 ๑. สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง

ที่อยู่ : หมู่ที่ ๑  ตำบลปาล์มพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล  รหัสไปรษณีย์   ๙๑๑๓๐ 

โทรศัพท์ ๐ ๗๔๗๗ ๓๓๗๑  โทรสาร ๐ ๗๔๗๗ ๓๓๗๑  

website :  http://satun.nfe.go.th/manang  e-mail : ma.satun@hotmail.com 

สังกัด : สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

                   สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 ๒. ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  เริ่มจัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙ ชื่อเดิม ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอมะนัง (กิ่งอำเภอมะนัง ตั้งเป็นกิ่งอำเภอ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๓๙  และยกฐานะเป็นอำเภอมะนัง เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๐) เริ่มแรกใช้อาคารศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนิคมพัฒนา เป็นสำนักงานชั่วคราว โดยมี จ่าสิบเอกเกษมทรัพย์  ห่อทอง  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาใช้อาคารของสำนักงานประถมศึกษาอำเภอมะนัง (เดิม) ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการอำเภอมะนัง หมู่ที่ ๑ ตำบลปาล์มพัฒนา เป็นสำนักงาน และปรับปรุงศูนย์การเรียนชุมชนตำบลนิคมพัฒนา เป็นห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง”  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑  มีนางสาวนิตยา  จิตภักดี  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖ปรัชญา
       การศึกษาสร้างปัญญา ปัญญาพัฒนาชีวิต

วิสัยทัศน์
       มุ่งมั่นพัฒนาคนมะนังให้คิดเป็น ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ

พันธกิจ
     ๑. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     ๓. พัฒนาแหล่งเรียนรู้,ภูมิปัญญา และเชื่อมโยงให้เกิดการเรียนรู้
     ๔. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการและสถานการณ์
     ๕. คิดค้นนวัตกรรมและนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัดการศึกษา
     ๖. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
     ๗. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
     ๘. พัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
     ๙. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

อัตลักษณ์
       “มีจิตอาสา ใฝ่หาความรู้ คู่คุณธรรม”

เอกลักษณ์
     “ภาคีเครือข่ายเด่น เน้นความพอเพียง”

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดความสำเร็จ
๑. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอำเภอมะนังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ๑. ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ
๒. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอำเภอมะนังมีทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพที่ตนเองถนัด ๒. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายจบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง
๓. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายมีอาชีพหลังจากจบการศึกษาต่อเนื่อง
๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในอำเภอมะนังมีนิสัยในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ๔. ร้อยละของประชาชนที่เข้ารับบริการการศึกษาตามอัธยาศัย
๔. มีแหล่งเรียนรู้หรือจุดบริการการเรียนรู้ด้วยตนเองครอบคลุมพื้นที่ ๕.ร้อยละของแหล่งเรียนรู้หรือจุดบริการการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๕. มีหลักสูตร ครู สื่อ เทคโนโลยีและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ๖. จำนวนหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนา
๖. มีภาคีเครือข่ายมาร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ๗. ร้อยละของเครือข่ายที่ให้ความร่วมจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
๗. มีระบบประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิภาพ ๘.มีผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
๘. เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ๙.ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในระดับดีขึ้นไป

กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ หลากหลายหลักสูตร วิธีการจัดการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ ๓ ขยายฐานความร่วมมือกับเครือข่าย
กลยุทธ์ที่ ๔ ใช้สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
กลยุทธ์ที่ ๕ มืออาชีพทั้งองค์กร

ทำเ
นียบผู้บริหาร

 

ลำดับที่

ชื่อ – สกุล

ตำแหน่ง

ระยะเวลาที่

ดำรงตำแหน่ง

.

จ่าสิบเอกเกษมทรัพย์  ห่อทอง

หัวหน้าศูนย์ ๑

๑ ตุลาคม ๒๕๔๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๔

.

นายเฉลิมชัย  อาคาสุวรรณ

หัวหน้าศูนย์ ๑

๑ ตุลาคม ๒๕๔๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๗

.

นายคณาธิป บุญญารัตน์

รักษาการ
ผู้อำนวยการ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ – ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

.

นางอนุรัตน์ สงขำ

ผู้อำนวยการ

๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๑

.

นายศิริพงษ์ บัวแดง

ผู้อำนวยการ

๑๗ มีนาคม ๒๕๕๑ – ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๑

.

นางละเอียด ละใบสะอาด

รักษาการผู้อำนวยการ

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๑ – ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

๗.

นางดัชนี ปิยะพงษ์

ผู้อำนวยการ

๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๒ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓

๘.

นายประเจตน์ กฤษณะพันธุ์

รักษาการผู้อำนวยการ

๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

๙.

นายมรกต กันหนองผือ

ผู้อำนวยการ

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕

๑๐.

นายมรกต กันหนองผือ

รักษาการผู้อำนวยการ

๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖

๑๑.

นางสาวนิตยา  จิตภักดี

ผู้อำนวยการ

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ – ปัจจุบัน

 

 เข้าชม : 5561
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล
หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา  อำเภอมะนัง  จังหวัดสตูล   91130     โทรศัพท์ 074-774471 
โทรสาร  074-774471 
ma.satun@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05