[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

      
 
  

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

      ประวัติสถานศึกษา : ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล      ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอ /กิ่งอำเภอ  ลงวันที่ 27 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2536  พร้อม กับศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภออื่น ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น  จำนวน 789 แห่ง โดยมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อจัดการศึกษาและให้บริการประชาชนในแต่ละอำเภอ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

   1.1 จัดและให้บริการการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นการเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพของท้องถิ่น

     1.2. จัดและประสานงานให้มีศูนย์การเรียนชุมชน หน่วยจัดการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อเป็นเครือข่าย การบริหารการศึกษานอกโรงเรียนได้อย่างกว้างขวางและทั่งถึง   พร้อมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนจัดการศึกษาของตนเอง ในลักษณะศูนย์การศึกษาชุมชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดการศึกษา วางแผน และบริการการศึกษา ต่อสมาชิกในชุมชน และระหว่างชุมชน

     1.3 สนับสนุน สิ่งจำเป็นด้านต่าง ๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานการศึกษานอกโรงเรียนของเครือข่าย ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนการเรียนการสอนและการบริการกลุ่มเป้าหมาย

     1.4 กำกับ ดูแล ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ในขณะนั้นได้แต่งตั้ง ให้นายวิเชียร     อาคาสุวรรณ  เป็นหัวหน้าศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล  ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกับ  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสตูลต่อมากรมการศึกษานอกโรงเรียนมีคำสั่ง ที่ 547/2543 ลงวันที่ 25 กันยายน 2543 เรื่องเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูแต่งตั้ง นายวิเชียร  อาคาสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล  

       จากนั้น  สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ได้มีคำสั่งที่  710/2548   เรื่อง ให้ข้าราชการครู  รักษาการในตำแหน่ง ลงวันที่ 17 เดือนพฤษภาคม  พ.ศ.2548 ได้แต่งตั้ง  นายอุดม  ยินเจริญ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอละงู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล  และได้เข้ารับหน้าที่ตามตำแหน่ง  เมื่อวันที่ 1 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548  และต่อมาได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล

      อนึ่ง  เมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่ 3  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2551  มีผลทำให้การจัดการศึกษานอกโรงเรียน  จัดการศึกษาและดำเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติฉบับใหม่  ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองสตูล  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็นศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  ลงวันที่ 10 มีนาคม 2551  โดยมี นายอุดม  ยินเจริญ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล

      สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเรื่องย้ายแต่งตั้งข้าราชการครู แต่งตั้งให้นายเฉลิมชัย อาคาสุวรรณ  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล  ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2552  ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

      คำสั่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล   เรื่อง  แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  แต่งตั้งให้ นายเกรียงศักดิ์  นวลสุทธิ์  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมือง  ตั้งแต่วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๕๙  ถึงวันที่ ๒๔  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  และสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ได้ส่งคำสั่ง เรื่องการแต่งตั้ง  เรื่อง  แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  แต่งตั้งให้ นางสาววิภานันท์  พุทธนุกูล   ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล  เมื่อวันที่ ๒๕  พฤศจิกายน ๒๕๕๙  ถึงวันที่  ๘ มกราคม ๒๕๖๐ 

      ต่อมา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่ง ที่ ๒๖๙๖/๒๕๕๙  เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙  แต่งตั้งให้ นางสาววิภานันท์  พุทธนุกูล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล วันที่ ๙  เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน

 เข้าชม : 434
 
 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล  (กศน.อำเภอเมืองสตูล)
ที่อยู่ 168 หมู่ที่ 4  ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000   โทรศัพท์ 074-730735  โทรสาร  074-730735 
  websitehttp://satun.nfe.go.th/msatun  
  e-mail : m.satun@hotmail.com
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05