[x] ๏ฟฝิดหน๏ฟฝาต๏ฟฝาง๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
 
วันที่ ๒๖ มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ขอให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่องสร้างการรับรู้เนื่องในวันยาเสพติดโลก
 

  

  

15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กศน.ตำบลปูยู จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการ (สอบสัมภาษณ์)เยาวชน โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมเป็นคณะกรรมการ (สอบสัมภาษณ์)เยาวชน โครงการ สานใจไทย สู่ใจใต้
15 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ตำบลนิคมพัฒนา บ้านผัง 45
วันที่ 15 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถมินิโมบายส่งเสริมการอ่านเคล
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู จัดกระบวนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ
10 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางสาวธัญลักษณ์ แสงวิสุทธิ ครู อาสาสมัครฯ จัดกระบวนการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ ณ ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลละงู
9 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ นางจินตนา หลงเก็ม ครู กศน.ตำบลละงู ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลละงู เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ\"
13 มีนาคม 2566 นางสาวคอดีย๊ะ ทิ้งน้ำรอบ นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมอบรม/สัมมนาทางวิชาการ หัวข้อ “คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ\" ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Cisco Webex Meeting ระบบ Streaming บนศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ หมุนเวียนหนังสือบ้านหนังสือชุมชน รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ รพ.สต.ปาล์มพัฒนา
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครู รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์ พร้อมด้วยนางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครู กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดเนื้อหาและสื่อการเรียนรู้ตามช่วงวัย ระยะที่ 2 (ช่วงอายุ อายุ 26 ปีขึ้นไป)
วันที่ 12 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล #เข้าร่วมการประชุมโครงการ Satun Global Network Of Learning Cities กิจกรรม การจัดทำสื่อ Animation หรือสื่อวีดีทัศน์ สำหรับการเรียนรู้ อุทยานธรณี
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลปาล์มพัฒนา
วันที่ 13 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวดวงกมล ประทุมมณี ครูกศน.ตำบลปาล์มพัฒนา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ตำบลปาล์มพัฒนา ณ กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา อำเภอมะนังจังหว
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"4 อาหารป้องกันกระดูกพรุน\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"4 อาหารป้องกันกระดูกพรุน\"
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"4 เครื่องดื่มลดไขมันในเลือด\"
ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า ส่งเสริมการอ่าน \"4 เครื่องดื่มลดไขมันในเลือด\"
14 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามไตรมาส และมอบเกียรติบัตร
กศน.อำเภอทุ่งหว้า ติดตามการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามไตรมาส และมอบเกียรติบัตร
13 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู เข้าร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
13 มีนาคม 2566 นางสาวสุวิมล ส่งเมือง ครู กศน.ตำบลน้ำผุด เข้าร่วมประชุมศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
13 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละงู ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
13 มีนาคม 2566 นายมรกต กันหนองผือ ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอละงู จังหวัดสตูล มอบหมายให้ ครูอาสาสมัครฯ เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล
13 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยบุคลากร จัดโครงการจัดและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เพื่อคงสมรรถนะทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ
13 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอมะนัง ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง
วันที่ 10 มีนาคม 2566 นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางนฤมล ช่วยดำ ครูอาสาสมัคร พร้อมด้วยบุคลากร ฝึกซ้อมกีฬาเปตอง เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน กีฬา กศน.เกมส์ ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ณ จังหว
12 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน ต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์มาวัดเขตที่ดินเพื่อตรวจสอบพื้นที่ในการขอใช้พื้นที่
กศน.ตำบลบ้านควน ต้อนรับเจ้าหน้าที่ธนารักษ์มาวัดเขตที่ดินเพื่อตรวจสอบพื้นที่ในการขอใช้พื้นที่
12 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
กศน.ตำบลบ้านควน จัดโครงการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
12 / มี.ค. / 2566 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ตำบลบ้านควน ประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้ไม่รู้หนังสือ
กศน.ตำบลบ้านควน ประเมินระดับการรู้หนังสือของผู้ไม่รู้หนังสือ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/769 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05