[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2558
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2558 ณ บริเวณลานกิจกรรม กศน.จังหวัดสตูล กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 8 กันยายน 2558
10 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
อบรม กระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก\"อาชีพฟุตบอล\"
โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครูในกระบวนการเรียนรู้ รายวิชาเลือก \"อาชีพฟุตบอล\" ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลและสนามกีฬากลางจังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมขับเคลื่อน ๒๑ วาระจังหวัดสตล วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
12 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ N - NET ะดับศูนย์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ N - NETในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
3 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัด สตูล จัดโครงการศึกษาดูงาน
กศน.จังหวัด สตูล จัดโครงการศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผวจ. สตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ. สตูล เยื่มมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น. กศน.สตูล
ผวจ. สตูล เยื่มมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น. กศน.สตูล
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ติดตามเด็กออกกลางคันกลับคืนมา 100%
จากสภาพการจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ในจังหวัดสตูล กลุ่มช่วงอายุที่มาเรียนกับสถานศึกษา กศน.อำเภอ จังหวัดสตูล มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ ระหว่าง 14 – 18 ปี มากขึ้น
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูลจัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.สตูลจัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
13 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลถวายราชสดุดีเนื่องใน \"วันฉัตรมงคล\" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลถวายราชสดุดีเนื่องใน \"วันฉัตรมงคล\" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน. คัพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๔ เมษา ๕๘
กีฬา กศน. คัพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
23 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/30 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05