[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
กศน.สตูล ร่วมการประชุมเพื่อวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงของจังหวัดสตูล
18 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
กศน.สตูล เข้าร่วมการประชุมพิจารณาการดำเนินงานไตรมาสที่ 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และแผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาส 3-4
16 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนวัตกรรมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้เทคโนโลยี เรื่องอุทยานธรณีโลกสตูล (SATUN UNESCO GLOBAL GEOPARK) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
15 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมศูนย์บัญชาการป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 13 เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอควนโดน
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับสถาบัน กศน.ภาคใต้ลงพื้นที่นิเทศติดตามผลการดำเนินงาน กศน. อำเภอละงู
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
กศน.สตูล ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ในการตรวจเยี่ยมห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล รับ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
กศน.สตูล รับ การตรวจราชการและติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ
กศน.สตูล เตรียมความพร้อมรับการตรวจราชการ และติดตามประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID - 19)
12 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล สวมใส่ผ้าไทย
ผู้บริหารและบุคลากร ในสังกัดสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมสวมใส่ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในวันอังคารและทุกโอกาสตามความเหมาะสม
9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล
9 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดสตูล
9 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ประจำปี พ.ศ.2563
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดการองค์กร รูปแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2
กศน. สตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการบูรณาการจัดการองค์กร รูปแบบแมทริกซ์ (Matrix Organization) พื้นที่จังหวัดสตูล ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล
8 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทำกิจกรรมทางศาสนา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
5 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ปลูกผักสวนครัว บนพื้นฐานของความพอเพียง
นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่ดำเนินการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ณ บริเวณสำนักงาน
4 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล ร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
4 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายคณาธิป บุญญารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสตูล (กศจ.สตูล)
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 มิถุนายน 2563 นางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
3 / มิ.ย. / 2563 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. สตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05