[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 

  

  

11 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ N - NET ะดับศูนย์สอบ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงการจัดสอบ N - NETในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
3 / ส.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัด สตูล จัดโครงการศึกษาดูงาน
กศน.จังหวัด สตูล จัดโครงการศึกษาดูงานกลุ่มเป้าหมายตามโครงการเปิดโลกเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุในสังคมพหุวัฒนธรรม และโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาพาสันติสุข
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
ผวจ. สตูลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสาสมัครรักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
21 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ผวจ. สตูล เยื่มมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น. กศน.สตูล
ผวจ. สตูล เยื่มมศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น. กศน.สตูล
15 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล ติดตามเด็กออกกลางคันกลับคืนมา 100%
จากสภาพการจัดการศึกษานอกระบบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงาน กศน. ในจังหวัดสตูล กลุ่มช่วงอายุที่มาเรียนกับสถานศึกษา กศน.อำเภอ จังหวัดสตูล มีแนวโน้มจะเป็นกลุ่มเยาวชนในช่วงอายุ ระหว่าง 14 – 18 ปี มากขึ้น
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดชายแดนใต้จัดประชุมขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม กศน.เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสงขลา
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
5 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP)
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการอบรมประชุมเชิงปฏิบัติการการ จัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูลจัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
กศน.สตูลจัดโครงการอบรมเกษตรธรรมชาติสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
13 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการศึกษาต่อเนื่อง
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรการศึกษาต่อเนื่องวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
11 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
6 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลถวายราชสดุดีเนื่องใน \"วันฉัตรมงคล\" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลถวายราชสดุดีเนื่องใน \"วันฉัตรมงคล\" ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้
งานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อคนชายแดนใต้ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษายะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กีฬา กศน. คัพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๔ เมษา ๕๘
กีฬา กศน. คัพ ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สนามกีฬาสถาบันพลศึกษา วิทยาเขตยะลา
23 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูลประชุมประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
18 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้
กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และงานแข่งขันฟุตบอล กศน.คัพ 5 จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดยะลา
9 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.สตูล รวมน้ำใจสู่กาชาด ๒๕๕๘ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา
สำนักงาน กศน.สตูล รวมน้ำใจสู่กาชาด ๒๕๕๘ เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๘ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสตูล
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒
กศน.จังหวัดสตูลจัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานไตรมาส ๑-๒ และการจัดทำแผนการปฏิบัติงานไตรมาส ๓-๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
7 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.จังหวัดสตูลร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
กศน.จังหวัดสตูลร่วมงานวันระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
3 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะจุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดสตูล

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/24 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05