[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดสตูล ดำเนินโครงการศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.) กิจกรรม ศส.ปชต ต้นแบบ ระดับอำเภอ ให้สถานศึกษาจัดทำแบบเสนอโครงการส่ง กกต.จ.สตูล ภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔
 

  

  

9 / ก.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559
จัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ปี 2559 วันที่ 8 กันยายน 2559
23 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการจัดประชุมเพื่อพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา
21 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล นิเทศสนามสอบ(N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล และคณะนิเทศ ลงพื้นที่นิเทศสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามสอบสถานศึกษาในสังกัดทุกแห่ง โดยในครั้งนี
19 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยให้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล ๕
16 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ ในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน. จังหวัดสตูล
10 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการแก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรโครงการ แก้ไขปัญหานักเรียนออกกลางคันและเร่งปลูกฝังค่านิยมอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
4 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะครู กศน. ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระหว่างวันที่ ๓๑ กรกฎาคม – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท จังหวัดสงขลา
29 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี ๒๕๕๙
28 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานไอทีของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล พร้อมด้วย นายคำรณ รูบามา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานไอทีของสำนักงาน กศน.จังหวัด/กทม
12 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดการสอบประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
24 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
งานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมงานรอมฎอนสัมพันธ์ ประจำปี 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน ของสำนักงาน กศน.
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจเร่งด่วน ของสำนักงาน กศน. ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
14 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๓
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ สำนักงาน กศน. ครั้งที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
นายเรวัฒน์ เพ็ชรสงฆ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล ณ หอประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. ในวันจันทร์ที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๙
9 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลาง จังหวัดสตูล
3 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดสตูล
โครงการค่ายลูกเสือวิสามัญ กศน.จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ค่ายลูกเสือปากบาง อำเภอละงู จังหวัดสตูล
25 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
กศน.สตูล เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสายสัมพันธ์ กศน.จังหวัดชายแเดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 ณ สนามกีฬาสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตยะลา จังหวัดยะลา ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤษภาคม 2559
11 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล
สำนักงานกศน.จังหวัดสตูล ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเนื่องใน วันฉัตรมงคล ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล
3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2559
ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาส 3-4 ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล
168 หมู่ที่ 6  ตำบลคลองขุด  อำเภอเมือง  จังหวัดสตูล 91000 โทรศัพท์ : 074-711449
โทรสาร : 074-721413            E-mail : stn_it@nfe.go.th      
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05