[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
 
  

รู้จักเรา.....
 

 

รู้จัก สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล  " สตูล สงบ สะอาด ธรรมชาติบริสุทธิ์ "       จังหวัดสตูล  เป็นจังหวัดสุดเขตแดนใต้ของประเทศไทยทางชายฝั่งทะเลอันดามัน   ซึ่งเป็นชายฝั่งทะเลทางด้าน ตะวันตกอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 6 องศา 4 ลิปดา และ 7 องศา 2 ลิปดาเหนือ และเส้นแวงที่ 99 องศา 5 ลิปดา และ 100 องศา 3 ลิปดาตะวันออก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร โดยเส้นทางรถยนต์ 973 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,807.522 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 1,754,701 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะประมาณ 105 เกาะ มีชายฝั่งทะเลยาว 144.80 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง

--------------------------------------------------------------------------------
อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ             ติดอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง

                         และอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง

ทิศตะวันออก       ติดอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และรัฐเปอร์ลิส ประเทศ

                         มาเลเซีย

ทิศใต้                ติดรัฐเปอร์ลิสและรัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตก         ติดทะเลอันดามัน มหาสมุทรอินเดีย


โดยพื้นที่บนบกมีเทือกเขาบรรทัดและสันกาลาคีรีเป็นเส้นกั้นอาณาเขต ระหว่างจังหวัดสตูลกับจังหวัดอื่นๆ และประเทศมาเลเซีย

*********************************

สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล

   
วิสัยทัศน์

          ประชาชนในจังหวัดสตูลได้รับการศึกษาตลอดชีวิตอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้มีงานทำและมีอาชีพที่ยั่งยืน

พันธกิจ

          1.จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพ

          2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

         3.จัดและส่งเสริมการศึกษาอาชีพ ให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ สร้างงาน และการมีรายได้ของประชาชน

         4.พัฒนาและส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำ

          5.พัฒนาบุคลากรและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          6.ส่งเสริมการศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

          7.สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการพระราชดำริโดยยึดแนงทางพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา”

 

การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.)
                 สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล  (สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล)  เป็นสำนักงานบริการด้านการศึกษาในสังกัดราชการส่วนกลาง กระทรวงศึกษาธิการ มีสถานศึกษาที่ต้อง ส่งเสริม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ ๗ แห่ง มีแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชน  ๗ แห่ง และ กศน.ตำบล ๓๖ แห่ง มีบุคลากรทั้งรวมหมด ๑๓๑ คน ปีการศึกษา ๒๕๕๔ มีนักศึกษาทั้งหมด ๔๗๑๙ คน
               สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับจังหวัดดังนี้  ผู้บริหาร ๑ คน ข้าราชการครู ๓ คน ลูกจ้างประจำ ๗ คน พนักงานราชการ ๗ คน จ้างเหมาบริการ ๕ คน รวมทั้งหมด ๒๓ คน  และมีสถานศึกษาที่ต้อง ส่งเสริม กำกับ ดูแล ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ ได้แก่  
                 
          ๑. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสตูล มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๑๓  แห่ง
                     -  ห้องสมุดประชาชนจังหวัดสตูล       -  กศน.ตำบลคลองขุด
                     -  กศน.ตำบลตำมะลัง                         -  กศน.ตำบลเกาะสาหร่าย
                     -  กศน.บ้านควน                                  -  กศน.ตำบลควนขัน
                     -  กศน.ตำบลเจ๊ะบิลัง                          -  กศน.ตำบลตันหยงโป 
                     -  กศน.ตำบลปูยู                                  -  กศน.ตำบลเกตรี
                     -  กศน.ตำบลฉลุง                                -  กศน.ตำบลควนโพธิ์
                     -  กศน.ตำบลพิมาน
มีบุคลากรประกอบด้วย   
                   ผู้บริหาร ๑ คน   ข้าราชการ ๕ คน   ลูกจ้างประจำ ๑ คน   พนักงานราชการ ๒๔ คน          
                   ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  และจ้างเหมาบริการ ๑ คน รวมทั้งหมด ๓๓ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
                  ระดับประถม ๖๖ คน      ระดับ ม.ต้น ๖๑๒ คน      ระดับ ม.ปลาย ๘๔๖ คน   รวมนักศึกษา
                  ทั้งหมด ๑๕๒๔ คน
มีโรงเรียนผู้ใหญ่อันซอเรี๊ยะห์อัดดีนียะห์
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้  
                   ระดับประถม ๒๕ คน   ระดับ ม.ต้น ๕๖ คน   ระดับ ม.ปลาย ๒๓ คน  รวมนักศึกษาทั้งหมด
                   ๑๐๔ คน


                 ๒. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าแพ มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน ๕  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอท่าแพ       -  กศน.ตำบลท่าแพ
                    -  กศน.ตำบลแป-ระ                              -  กศน.ตำบลสาคร
                    -  กศน.ตำบลท่าเรือ                     
มีบุคลากรประกอบด้วย
                   ผู้บริหาร ๑ คน    ข้าราชการ ๒ คน    ลูกจ้างประจำ ๑ คน    พนักงานราชการ ๘ คน   
                   และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน รวมทั้งหมด ๑๓ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
                   ระดับประถม ๑๔ คน   ระดับ ม.ต้น ๑๘๕ คน   ระดับ ม.ปลาย ๒๙๖ คน  รวมนักศึกษา
                   ทั้งหมด ๔๙๕ คน


                 ๓. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอละงู มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน  ๗  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอละงู          -  กศน.ตำบลละงู
                    -  กศน.ตำบลกำแพง                            -  กศน.ตำบลน้ำผุด
                    -  กศน.ตำบลเขาขาว                           -  กศน.ตำบลปากน้ำ
                    -  กศน.ตำบลแหลมสน
มีบุคลากรประกอบด้วย
                  ผู้บริหาร ๑ คน    ข้าราชการ ๒ คน   ลูกจ้างประจำ ๑ คน    พนักงานราชการ ๑๓ คน       
                  ลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน    และจ้างเหมาบริการ ๑ คน    รวมทั้งหมด ๒๓ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
                  ระดับประถม ๑๖ คน   ระดับ ม.ต้น ๒๙๐ คน   ระดับ ม.ปลาย ๖๑๗ คน     รวมนักศึกษา
                  ทั้งหมด ๑๐๒๓ คน
                ๔. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอทุ่งหว้า มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน  ๖  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอทุ่งหว้า            -  กศน.ตำบลทุ่งหว้า
                    -  กศน.ตำบลป่าแก่บ่อหิน                           -  กศน.ตำบลขอนคลาน
                    -  กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง                                -  กศน.ตำบลนาทอน
มีบุคลากรประกอบด้วย
                   ผู้บริหาร ๑ คน   ลูกจ้างประจำ ๒ คน   พนักงานราชการ ๙ คน   และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน      
                   รวมทั้งหมด ๑๓ คน

มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
                   ระดับประถม ๓๕ คน   ระดับ ม.ต้น ๒๙๒ คน   ระดับ ม.ปลาย ๓๐๗ คน   รวมนักศึกษา
                   ทั้งหมด ๖๓๔ คน


                 ๕. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอมะนัง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน  ๓  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง             -  กศน.ตำบลนิคมพัฒนา
                    -  กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา
มีบุคลากรประกอบด้วย
                 ผู้บริหาร ๑ คน   พนักงานราชการ ๔ คน  และลูกจ้างชั่วคราว ๒ คน   รวมทั้งหมด ๗ คน
มีนักศึกษาตามระดับดังนี้
                ระดับประถม ๖ คน   ระดับ ม.ต้น ๑๐๐ คน   ระดับ ม.ปลาย ๑๓๗ คน   รวมนักศึกษาทั้งหมด ๒๔๓ คน


                 ๖. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน  ๔  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนกาหลง            -  กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย
                    -  กศน.ตำบลควนกาหลง                                   -  กศน.ตำบลอุไดเจริญ
มีบุคลากรประกอบด้วย
                  ผู้บริหาร ๑ คน   พนักงานราชการ ๗ คน   และลูกจ้างชั่วคราว ๑ คน  รวมทั้งหมด ๙ คน
นักศึกษาตามระดับดังนี้ 
                  ระดับประถม ๑๐ คน   ระดับ ม.ต้น ๑๔๗ คน  ระดับ ม.ปลาย ๑๘๕ คน  รวมนักศึกษา
                  ทั้งหมด ๓๔๒ คน


                  ๗. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนโดน มีแหล่งเรียนรู้ในสังกัดจำนวน  ๕  แห่ง
                    -  ห้องสมุดประชาชนอำเภอควนโดน               -  กศน.ตำบลควนโดน
                    -  กศน.ตำบลย่านซื่อ                                        -  กศน.ตำบลควนสตอ
                    -  กศน.ตำบลวังประจัน                                
มีบุคลากรประกอบด้วย
                    ผู้บริหาร ๑ คน   ข้าราชการ ๑ คน  ลูกจ้างประจำ ๑ คน   และพนักงานราชการ ๗ คน          
                    รวมทั้งหมด ๑๐ คน
 นักศึกษาตามระดับดังนี้ 
                    ระดับประถม ๑๐ คน  ระดับ ม.ต้น ๑๒๘ คน  ระดับ ม.ปลาย ๒๑๖ คน รวมนักศึกษา
                    ทั้งหมด ๓๕๔ คน

 เข้าชม : 2457
 
 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 
โทรสาร  074-721413  stn_nfedc@nfe.go.th
   stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05