[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
สำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
" Education for All-Satun NFE&IFE Centre   กศน.จังหวัดสตูล ศูนย์การศึกษาเพื่อปวงชน "
 

  

  

10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อ.ควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ของบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน อ.ควนกาหลง รักษาการตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ควนโดน ประชุม ประสาน รายงานผลการปฎิบัติงาน ของบุคลากร กศน.อำเภอควนโดน ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้หมู่บ้านชายแดนใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน อ.ควนกาหลง รักษาการตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ควนโดน มอบหมายให้นางสาวอังคนาง ศรีสวย นิเทศกล่มโครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้หมู่บ้านชายแดนใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษ ณ อาคารอเนกประสงค
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนสตอ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อ.ควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย นิเทศกลุ่มโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตำบลควนสตอ ณ หมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้และการใช้ภาษามลายูกลาง
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องลงพื้นที่ นิเทศการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจก
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน โครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ณ บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อ.ควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อ.ควนโดน มอบหมายให้ นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ นิเทศกลุ่มโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมชุมชน หลักสูตรการทำปุ๋ยชีวภาพ ณ บ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 4 ตำบลควนโดน อำเภอควนโดน
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน โครงการภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ณ มัสยิดหมู่1บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน อ.ควนกาหลง รักษาการตำแหน่ง ผอ. กศน. อ.ควนโดน มอบหมายให้นางสาวอังคนาง ศรีสวย นิเทศกลุ่ม โครงการภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ณ มัสยิดหมู่1บ้านทุ่งมะปรัง ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวังประจัน อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอัคงนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องลงพื้นที่ นิเทศการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลวั
10 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ มัดราซ๊ะ หมู่ที่ 7 ตำบลย่านซื่อ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่องลงพื้นที่ นิเทศการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ณ มัดราซ๊ะ หม
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูวนาถ ภัทราภินันท์ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอควนโดน (กรรมการสถานศึกษา กศน.ควนโดน) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
กศน.อำเภอควนโดน ร่วมแสดงความยินดีกับ นายภูวนาถ ภัทราภินันท์ หัวหน้าสาธารณสุขอำเภอควนโดน (กรรมการสถานศึกษา กศน.ควนโดน) ย้ายไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางเนาวรัตน์. ศรีหมั่น ข้าราชการครู เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ตลาดนัด ชุมชนบ้านปันจอร์
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้บุคลากร อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ สำหรับชาวตลาด ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 ณ ตลาดนัด ชุมชนบ้านปันจอร์ หมู่ที่
2 / ก.พ. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางเนาวรัตน์ ศรีหมั่น หัวหน้างานนิเทศ นิเทศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมคุุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ ณ ชุมชนควนดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลควนโด
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เข้าร่วมโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่าย 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวัดสตูล รุ่น2
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางรัตติยา ทรุพงษ์ เจ้าหน้าที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอควนโดน นำนักศึกษาเข้าค่ายโครงการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ค่าย 2 วัน 1 คืน สำหรับนักศึกษา กศน.จังหวั
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน จัดกิจกรรม โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุ
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้ นางสาวอังคนาง ศรีสวย หัวหน้างานการศึกษาต่อเนื่อง นิเทศโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ หลักสูตรโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับผู้สงอายุ หมู่ที่ 7 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน
31 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดน เปิดกลุ่มและนิเทศการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษามลายูกลาง
นางสาวทัศนา กำปัตตา ผอ.กศน.อำเภอควนกาหลง รักษาการในตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอควนโดน มอบหมายให้นางสาวชนัตถ์ ปะลาวัลย์ หัวหน้างานการศึกษาชายแดนใต้ เปิดกลุ่มและนิเทศการจัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมภาษาคู่การเรียนรู้สู่หมู่บ้านชายแดนใต้ กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภ
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูลดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล ดำเนินการสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ให้กับนักศึกษา กศน. สถานที่ดำเนินการสอบสอบ ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง ในระหว่างวันที่ 16 - 20 ม.ค. 2560
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด (หลักสูตรการปฐมพยาบาล)
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้บุคลากร กศน.อำเภอเมืองสตูล จัดกิจกรรมค่ายอาสายุวกาชาด (หลักสูตรการปฐมพยาบาล) จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 17-18 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดสตูล
18 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองสตูล ร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปี พุทธศักราช 2560
นางสาววิภานันท์ พุทธนุกูล ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอเมืองสตูล มอบหมายให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา กศน.อำเภอเมืองสตูล เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 61 ประจำปีพุทธศักราช 2560 วันที่ 16 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคสตูล
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
กศน.อำเภอควนโดนเข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560
16 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอควนโดนปิดการอบรมโครงการอาสายุวกาชาด
กศน.อำเภอควนโดนปิดการอบรมโครงการอาสายุวกาชาดในวันที่ วันที่ 13 มกราคม 2560 โดยมีนายอุดร สิทธิพาที ผู้อำนวยการ กศน. จังหวัดสตูล เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมโครงการพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมยุวกาชาด \"หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด\" รุ่นที่ 1/2560 กศน.อำเภอ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/86 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สตูล   สงบสะอาด   ธรรมชาติบริสุทธิ์
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดสตูล
ตำบลคลองขุด   อำเภอเมือง   จังหวัดสตูล   91000     โทรศัพท์ 074-711449 , 08-3398873
โทรสาร  074-721413 
roziky@hotmail.com  stn_it@nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05