Responsive image
แผนที่ข้อมูลส่งเสริมการอ่าน กศน.สตูล จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 287 แห่ง ห้องสมุด 8 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 40 แห่ง บ้านหนังสือชุมชน 239 แห่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 592 คน