Responsive image
แผนที่ข้อมูลส่งเสริมการอ่าน กศน.สตูล จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 275 แห่ง ห้องสมุด 7 แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด 37 แห่ง บ้านหนังสือชุมชน 231 แห่ง อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน 572 คน