Responsive image

กิจกรรมจิตอาสา
09/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

ติดต่อประสานงานภาคีเครือข่าย
08/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
02/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

โครงการจิตอาสา
30/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

การจัดการเรียนการสอน
26/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

มอบหนังสือบ้านหนังสือชุมชน
25/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

ปฐมนิเทศนักศึกษา
20/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

ปฐมนิเทศนักศึกษา
20/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลพิมาน

จำนวนข้อมูล ���������.��������������������������� ทั้งหมด 34 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 38590 บาท
งบประมาณที่ ���������.��������������������������� ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท