Responsive image

ห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับ อบจ.พบประชาชน
15/02/2566 $1220.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

สำรวจกลุ่มเป้าหมายผุ้ไม่รู้หนังสือ
08/12/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
08/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ
09/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านสำหรับชาวตลาด
09/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

ปฐมนิเทศระดับตำบล
04/11/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
13/10/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

โครงการปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา 2/2564
09/05/2565 $1200.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

จำนวนข้อมูล ���������.��������������������������������������� ทั้งหมด 129 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21078188 บาท
งบประมาณที่ ���������.��������������������������������������� ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 21278 บาท