Responsive image

ขับเคลื่อนงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
05/09/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

ร่วมแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
15/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

เข้าร่วมการแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
08/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ทดสอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
19/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กศน.ตำบลทุ่งบุหลังจัดสอบกลางภาค
19/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมจิตอาสาอำเภอทุ่งหว้า
12/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

หนูทำได้
30/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

มารู้จักหนังสือกันเถอะ
04/07/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
27/06/2565 $0.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

หนูน้อยนักคิด
27/06/2565 $300.00 บาท
กศน.อำเภอทุ่งหว้า

จำนวนข้อมูล ���������.��������������������������������������� ทั้งหมด 150 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 218650 บาท
งบประมาณที่ ���������.��������������������������������������� ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 40225 บาท