Responsive image

วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ 25656
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

จัดนิทรรศการเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก
31/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

ส่งเสริมการอ่าน กศน.ตำบล
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กศน.
19/06/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลวังประจัน

หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
26/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลวังประจัน

ส่งเสริมการรู้หนังสือ
27/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 925 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22252409.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท