Responsive image

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
26/07/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลอุใดเจริญ

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
25/08/2565 $5600.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
24/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (๑ อำเภอ ๑ อาชีพ)
09/08/2565 $18900.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ร่วมแข่งขันโครงงานระดับประเทศ
15/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลนาทอน

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
16/08/2565 $800.00 บาท
กศน.อำเภอควนกาหลง

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
17/08/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 608 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 21150341 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 25300 บาท