Responsive image

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
12/01/2565 $4900.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
20/01/2565 $8800.00 บาท
กศน.ตำบลเกตรี

การทำสบู่น้ำผึ้ง
04/02/2565 $2300.00 บาท
กศน.ตำบลปาล์มพัฒนา

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 43 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 215513.7 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 69073.7 บาท