Responsive image

โครงการรับสมัครนักศึกษา
30/04/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลฉลุง

ส่งเสริมการอ่านชาวตลาด
09/11/2564 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 891 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22213819.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 0 บาท