Responsive image

ปฐมนิเทศนักศึกษา
17/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

เศรษฐกิจพอเพียง
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลทุ่งนุ้ย

ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบลควนขัน
13/01/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลควนขัน

ประชุมคณะกรรมการ ศสปชต.คลองขุด
26/03/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

ฝึกซ้อมขับร้องเพลงพระราชนิพพนธ์
11/04/2565 $6300.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

อบรม อาสาสมัครกศน.
01/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลคลองขุด

นักศึกษาบริจาคเลือด
12/05/2565 $0.00 บาท
กศน.ตำบลน้ำผุด

จำนวนข้อมูล ทั้งหมด 937 รายการ งบประมาณที่ใช้ทั้งหมด จำนวน 22124715.4 บาท
งบประมาณที่ ใช้เฉพาะหน้านี้ จำนวน 6300 บาท