Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด กิจกรรมคู่รัก.....นักอ่าน

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

        นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง พร้อมด้วยคณะครู กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุด กิจกรรมคู่รัก.....นักอ่าน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. อ่านเล่มที่ใช่....เรื่องที่ชอบ 2. ปริศนาอักไขว้

       เพื่อให้ เยาวชน และประชาชน มีนิสัยรักการอ่านเพิ่มมากขึ้น และสามารถให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

  

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอมะนัง