Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

ห้องสมุดประชาชนอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

          นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล พร้อมด้วยนางสาวนริสรา พงค์หลง บรรณารักษ์อัตราจ้าง มอบรับรางวัล กิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565 ผ่านสื่อออนไลน์ Google Form ระหว่างวันที่ 8 -15 มกราคม 2565 เนื่องจากอยู่ในช่วงการรักษามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid -19 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีนิสัยรักการอ่านและสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป

  

  

  

  

รูปภาพ




บันทึกโดย กศน.อำเภอมะนัง