Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียดเป็นการจัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาการศึกษาขั้นนอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ 2551โดยใช้งบกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในงบปี 2565 ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2564   เป้าหมายนักศึกษา ทั้ง 40 คน เข้าใจหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน

จัด  3 วัน 2 คืน ณ ภูริศึกษาวิชชาลัย มีวิทยากรมาให้ความรู้

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง