Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

 

ารจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551 ซึ่งตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตรนี้ นักศึกษาที่คาดว่าจะจบในทุกระดับชั้นของแต่ละภาคเรียน ต้องเข้าสอบ การทดสอบระดับชาติ (N-Net )      ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอควนกาหลง จึงได้จัดทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้ให้กับนักศึกษาที่คาดว่าจะจบ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในทุกระดับชั้น โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจในรายวิชาที่จะต้องทดสอบระดับชาติ 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง