Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียดการทำโครงงานเป็นวิธีการเรียนการสอนอีกวิธีหนึ่งที่กศน.อำเภอควนกาหลง พิจารณาเห็นว่าเป็นการสนับสนุนส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษามีประสบการณ์โดยตรงสามารถ พัฒนาตนเองได้ในการศึกษาค้นคว้าทั้งภายในและนอกสถานที่ สามารถคิดเป็น   ทำเป็น แก้ปัญหาได้และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาข้างต้นและสอดคล้องกับปรัชญาของ กศน.อำเภอควนกาหลง จึงได้จัดให้มีการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง