Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ชาย *

หญิง *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียดนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา พัฒนา กศน.ตำบล กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้ผู้เรียนกับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา และการจัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างวินัยการเป็นจิตอาสา และอุดมการณ์ความยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบขั้นพื้นฐาน

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.อำเภอควนกาหลง