Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

วันที่ 14 มกราคม 2565 กศน.ตำบลย่านซื่อ จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นางสาวนุรวาตี หมัดสกุล ครู กศน.ตำบลย่านซื่อ ได้รับมอบหมาย จากนางเนารัตน์ ศรีหมั่น ครูชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอควนโดน จัดโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน กิจกรรมอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์จัดกระบวนการส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ พัฒนาสังคมและชุมชน ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนร่วมและสามารถปฏิบัติตนจนเป็นนิสัยที่ดีและขยายผลไปสู่สังคมได้ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 คน ณ กศน.ตำบลควนสตอหมู่ที่ 10 ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล โดยมีนายอับดุลอาสีด อำมาลี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลย่านซื่อ