Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

รายละเอียด

กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการปักผ้า

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565

นางสาวจตุพร ทหารไทย ครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ กศน.อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล มอบหมายให้นายนภัทร จันทวิลาศ ครู กศน.ตำบลนิคมพัฒนา #จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(กลุ่มสนใจ)หลักสูตรการปักผ้า

ในการนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID -19

ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอมะนัง จังหวัดสตูล

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลนิคมพัฒนา