Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

งานการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต อบรมหลักสูตรวัยใสรู้ทันการป้องกันการตั้งครรภ์และยาเสพติดจำนวน 6 ชั่วโมง ให้แก่เยาวชน ณ กศน.ตำบล    ทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ในวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565 มีผู้เรียน จำนวน 21 คน  โดยมีนางสาวภิญญาดา แสงภักดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง