Responsive image

ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม


งบประมาณจากโครงการ/กิจกรรม

ชื่อโครงการ/กิจกรรม

สอดคล้องกับกิจกรรม

กลุ่มเป้าหมาย *

ลงวันที่เริ่มจัด *

ลงวันที่สิ่นสุด *

งบประมาณที่ใช้/บาท

หลักสูตร *

ชั่วโมง *

ผู้ลงทะเบียน ชาย *

ผู้ลงทะเบียน หญิง *

ผู้จบหลักสูตร ชาย *

ผู้จบหลักสูตร หญิง *

ช่วงอายุ 15-25 ปี *

ช่วงอายุ 26-59 ปี *

ช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป *

สร้างโอกาสเรียนรู้ *

พ.ตนเองครอบครัว *

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/ปรับปรุง

สถานที่จัดโครงการ/กิจกรรม (เลือกที่แผนที่)

Latitude

Longitude

คลิกเพื่อหาตำแหน่งจุดที่ต้องการ


รายละเอียดการจัดโครงการ/กิจกรรม เช่น ข้อความ ภาพกิจกรรม vdo ไฟล์ข้อมูลต่าง ฯ

กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง มีความประสงค์ ขออนุญาตจัดการศึกษาต่อเนื่อง รูปแบบชั้นหลักสูตรช่างเชื่อม จำนวน 31 ชั่วโมง  ให้กับประชาชนตำบลทุ่งบุหลัง ณ หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งทะนาน ตำบลทุ่งบุหลัง อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2564 โดยมีนายฐิตินันท์ อำมาตย์นิติกุล เป็นวิทยากรให้ความรู้

รูปภาพ
บันทึกโดย กศน.ตำบลทุ่งบุหลัง